https://www.huurdersfederatie.nl

Hoe betrek je huurders bij sloop of renovatie?

Door de verduurzamingsopgave krijgen veel huurders te maken met sloop of renovatie van hun woning. De Ombudsman en Kinderombudsman roepen daarom de minister, woningcorporaties en gemeenten op om huurders beter te betrekken bij de beslissing over sloop of renovatie van de woning. Uit een recent onderzoek van de Nationale Ombudsman en Kinderombudsman blijkt dat woningcorporaties huurders te laat en onvoldoende betrekken bij de sloop of renovatie van hun huis. Kinderen zijn zelf helemaal geen gesprekspartner in het proces, terwijl voor hun de impact ook groot is.

Afspraken tussen gemeente en woningcorporaties over betrekken huurders 

Bewoners voelen zich vaak overvallen door het besluit van de corporatie. Ze voelen zich geen onderdeel van de besluitvorming en er wordt over hen besloten in plaats van met hen. De ombudsmannen adviseren de minister ervoor te zorgen dat de gemeenten afspraken met woningcorporaties. Deze afspraken moeten gaan over wanneer en hoe zij in actie komen als het overlegproces tussen bewoners en de woningcorporatie niet goed verloopt. Daarnaast gaat men er veel vanuit dat de ouders en verzorgers de belangen van hun kinderen meenemen als het gaat om beslissingen rond sloop en renovatie.  Maar dit kan volgens het Kinderrechtenverdrag alleen als kinderen vooraf hebben aangegeven dat zij dit willen. De ombudsmannen roepen de minister daarom op om met woningcorporaties af te spreken hoe zij kinderen betrekken in hun beslissingen.

Het onderzoek die de ombudsmannen hebben uitgevoerd heet ”Als je je huis moet verlaten”. Het is een vervolg op het rapport ”Als de overheid niet thuis geeft”. Dit rapport was het resultaat van het onderzoek naar huisuitzettingen van gezinnen vanwege betaalachterstanden en/of overlast. Tijdens dit onderzoek bleek dat gezinnen ook problemen ervaren als zij door sloop of grootschalige renovatie gedwongen hun huis uit moeten.

×