https://www.huurdersfederatie.nl

Onopgeloste klacht? Dit doet de Regionale Geschillencommissie voor jou!

Huur je bij een woningcorporatie? Heb je een klacht ingediend en ben je niet tevreden over de afhandeling hiervan? Of heeft de verhuurder er niets mee gedaan? Wist je dat je dan ook terecht kunt bij de Regionale Geschillencommissie?

Wat is de Regionale Geschillencommissie?

De Regionale Geschillencommissie bestaat sinds 1994 en is in het leven geroepen op initiatief van de woningcorporaties en huurdersorganisaties die werkzaam zijn in Groningen en Drenthe. De commissie bestaat uit ongeveer 5 leden: 1 lid voorgedragen door woningcorporaties, een lid namens de huurdersorganisaties, een derde lid op voordracht van de werkgroep (tevens de voorzitter). Daarnaast zijn er plaatsvervangende leden die zittende commissieleden vervangen als dat nodig is.

Wat doet de regionale Geschillencommissie voor huurders? 

De Regionale Geschillencommissie geeft gratis advies over jouw klacht. En luistert zowel naar jou als de verhuurder. Als je een klacht hebt die niet ouder is dan 12 maanden dan kun je  een beroep op hun doen. Dit werkt als volgt:

 • Ga naar www.geschillenbehandelen.nl en vul het formulier in. Vermeld duidelijk waar u tegenaan loopt bij de desbetreffende woningcorporatie. Onderbouw dit eventueel met relevante documenten of beeldmateriaal. Wees dus zo concreet mogelijk. U kan zich op elk moment laten bijstaan door derden en de klacht gedurende periode intrekken.
 • Je ontvangt binnen 14 dagen schriftelijk een bevestiging van ontvangst met daarin de vermelding van wanneer zij de klacht binnenkregen. Ook noemen ze of de klachtencommissie u klacht in behandeling neemt. In de ontvangstbevestiging kan de klachtencommissie vragen om extra stukken voor de onderbouwing. En ook wordt u verwezen naar het reglement van de klachtencommissie op de website van de betrokken corporatie. U krijgt een afschrift van de ontvangstbevestiging en een kopie van de klacht die is gestuurd naar de corporatie. Zij krijgen in deze stap ook de gelegenheid om hun standpunt schriftelijk kenbaar te maken. Hierbij moeten zij alle relevante stukken met betrekking tot de klacht binnen een door de commissie gestelde termijn versturen aan de klachtencommissie.
 • Als de klacht niet inhoudelijk in behandeling wordt genomen dan krijgen zowel de huurder als corporatie de gelegenheid om hun standpunt mondeling toe te lichten in een hoorzitting. Binnen 3 weken nadat de nadere onderbouwing en informatie is ontvangen door partijen, krijgt u een datum en tijdstip van de hoorzitting. Tussen de uitnodiging en zitting verstrijken minimaal 5 werkdagen. Voorafgaand aan de hoorzitting kan de klachtencommissie verschillende dingen doen ter voorbereiding: Partijen vragen om extra informatie, laten adviseren door een externe deskundige, op locatie een onderzoek instellen.
 • Bij de hoorzitting luistert de commissie zowel naar jouw verhaal als die van de woningcorporatie. Er zijn 3 leden aanwezig, waaronder de voorzitter en 1 lid dat is benoemd op voordracht van de huurdersorganisaties. Deze zitting is niet openbaar. Maar beide partijen kunnen zich wel laten vertegenwoordigen of laten bijstaan. Een vertegenwoordiger moet schriftelijk gemachtigd zijn door de klager. Verder krijgen medewerkers waarover de klacht  gaat ook de mogelijkheid om hun persoonlijke visie op de situatie te geven.
 • Aan de hand van alle informatie komt de Regionale Geschillencommissie met een eindadvies. Binnen 3 weken na de hoorzitting ontvangt u en de corporatie dit schriftelijk. Dit advies is niet bindend! Maar mocht het bestuur van de corporatie hiervan afwijken, dan moeten zij duidelijk de reden hiervan motiveren aan zowel de huurder als klachtencommissie. Verder moet het bestuur van de corporatie binnen een maand kenbaar maken aan de klager en klachtencommissie wat zij doen met het advies.

Wanneer doet de regionale Geschillencommissie niets met u klacht?

De regionale Geschillencommissie doet niets met klachten die gaan over de staat van onderhoud in relatie tot de huurprijs of hoogte van de servicekosten. Andere punten waarop een klacht wordt afgewezen zijn:

 • Hij is anoniem of discriminerend;
 • Het is onvoldoende duidelijk welk concreet handelen of nalaten de corporatie wordt verweten;
 • Een klacht waar alleen de rechter of  Huurcommissie uitspraak over kan doen. Zoals af- en toewijzing van woningen, huurprijsverhogingen, afrekening van servicekosten en kosten van warmtelevering;
 • Als de betrokken corporatie geen voldoende gelegenheid heeft gehad om de klacht op te lossen. In dat geval wordt de klacht weer doorgestuurd naar de corporatie;
 • Als de klager geen belang heeft. Het moet dus niet om het klagen gaan, maar echt een motivatie achter zitten;
 • Een klacht over een bestuursbesluit met algemene strekking;
 • De klacht gaat over het verstrekken van vergunningen op grond van de Huisvestingwet;
 • Als de klager of corporatie de kwestie waarop de klacht betrekking heeft reeds heeft voorgelegd aan een rechter, huurcommissie, arbiter, mediator, of een andere onafhankelijke organisatie. Dit geldt ook als 1 van de organisaties een uitspraak heeft gedaan;
 • Indien de klachtencommissie de klacht reeds al heeft behandeld, daarover advies heeft uitgebracht en er als een besluit is genomen of van het advies afgeweken;
 • Een klacht is gerelateerd aan wanbetaling, huurbeëindiging of afsluiten van nutsvoorzieningen;
 • Een klacht gaat over schadevergoeding waarbij de zaak in behandeling is bij een verzekeringsmaatschappij;
 • Bij een klacht waar een soort geschillencommissie mee bezig is. Zoals geschillenregeling taxaties in de koopgarantvoorwaarden;

Wat moet ik doen als mijn probleem niet wordt opgelost? 

Ben je na het advies van de Regionale Geschillencommissie nog steeds niet tevreden? Of lijkt de situatie niet beter te worden? Dan kun je altijd nog naar de Huurcommissie. Ongeacht wat je ook doet. Het is belangrijk om alle mailwisselingen en de bevindingen van de Regionale Geschillencommissie goed te bewaren. Hoe meer informatie, des te beter zij ook een beeld krijgen van wat je hebt gedaan.

Komt je er niet uit dan kun je altijd terecht bij onze consulent. Neem contact met ons op.

De informatie voor dit artikel is afkomstig van de website van de Regionale Geschillencommissie (www.geschillenbehandelen.nl) Hierop staat ook het verdere reglement en het formulier dat je kunt invullen als u gebruik van ze wilt maken.

×