nieuws

dinsdag 19 maart 2019

Verkiezingen Provinciale Staten: Wat zeggen de partijen over wonen?

Woensdag 20 maart zijn de stemlokalen geopend voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en Waterschappen. Misschien weet u al wat u gaat stemmen, maar het kan ook dat u geen idee heeft. Om uw een handje op weg te helpen, hebben wij de verkiezingsprogramma’s doorgebladerd op zoek naar standpunten op het gebied van huisvesting.

Wonen en zorg 

Binnen het thema wonen en zorg is het langer zelfstandig thuis wonen een punt van aandacht. De partijen hebben hierin de volgende standpunten:

 • 50Plus: Er moeten voldoende en betaalbare levensloopbestendige huurwoningen beschikbaar zijn. Hierbij moet er ”op maat’ worden gebouwd. Ze benadrukken dat er niet alleen in de stedelijke kernen gebouwd moet worden, maar vanwege de leefbaarheid ook in de dorpen.
 • Christenunie: De groep 80-plussers blijft groeien die niet in een verpleeg-of verzorgingstehuis woont. Hierdoor is meer behoefte aan een ander type woning; minder gezinnen en meer gericht op kleinere huishoudens en ouderen. De Christenunie vindt dat de woningvoorraad toekomstbestendiger moet worden. Zo zouden bestaande woningen aangepast kunnen worden, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast moeten woningen geschikt zijn voor ouderen en mensen met een beperking. De provincie Drenthe heeft gezamenlijk met de gemeente en woningcorporaties hier een grote verantwoordelijkheid in.
 • Groenlinks: Zij vinden dat de bevolkingskrimp geen problemen hoeft op te leveren voor de krimpgebieden. Als één van de oplossingen hiervoor zien zij onder meer het ombouwen naar levensloopbestendige woningen, zodat mensen langer in hun woning kunnen blijven.
 • PVDA: Er moet bijzondere aandacht komen voor het wonen van ouderen en jongeren. zij willen dat er experimenteergeld komt om gemeenschappelijk leven van beide doelgroepen te bevorderen. Daarnaast wordt er getest met het koppelen van zorgvoorzieningen aan het wonen van ouderen.
 • PVV: Voor ouderen in Drenthe moeten voldoende verzorgingstehuizen zijn. Niet iedereen die thuis kan wonen, wil dat. De partij ziet dat veel alleenstaande ouderen hiertoe worden gedwongen door gebrek aan verzorgingstehuizen.
 • Seniorenbelang Drenthe: Zij komen op voor de belangen van senioren in Drenthe. Er moeten meer levensloopbestendige en sociale huurwoningen komen.
 • SGP: De vergrijzing zorgt voor een toenemende behoefte aan seniorenwoningen. De partij ziet dat de woningvoorraad niet meer op de behoefte is afgestemd
 • VVD: Zij vinden het belangrijk om goed naar de markt te luisteren. Er moet gebouwd worden waar vraag naar is, maar wel op een manier dat de woningen geschikt zijn voor meerdere doelgroepen. Hierbij moet er ruimte zijn voor andere woonvormen, zoals kinderen die voor hun ouder wordende ouders willen zorgen en die daar hun woning geschikt voor willen maken. Ook is de VVD voorstander van het herbestemmen van leegstaande panden, om deze bijvoorbeeld te gebruiken voor de ouderenzorg.

Van D66, DENK, Forum voor Democratie, Onafhankelijke partij Drenthe, Partij voor de Dieren, SP, Sterklokaal hebben we geen standpunten met betrekking tot dit thema gevonden.

Sociale huurwoningen in krimpgebieden 

Op dit moment speelt er een vraagstuk over het aantrekkelijk maken van krimpgebieden. Veel jongeren trekken naar de stad en dat heeft als gevolg leegstand. Hierbij de standpunten van de partijen binnen dit thema:

 • Forum voor Democratie: Er is veel onduidelijkheid betreft het te voeren beleid van de krimpgebieden. Zij willen dat de provincie dit vraagstuk onder ogen komt te zien en gaan werken aan lange termijn perspectief op het wonen in een leefbaar en aantrekkelijk Drenthe. Ook vindt de partij het belangrijk dat leefbaarheid en voorzieningen in de krimpregio’s behouden blijft.
 • Groenlinks: De partij vindt dat de bevolkingskrimp geen problemen op hoeft te leveren, mits daar tijdig op in wordt gespeeld. Bijvoorbeeld de ombouw van monumentale panden naar nieuwe functies en sloop van onbruikbare panden.
 • Partij voor de Dieren: De krimp moet niet worden bestreden door nieuwbouwprojecten om meer inwoners aan te trekken. De leegstand in krimpregio’s is een kans om de druk op binnenstedelijke gebieden te verminderen en bestaande natuurgebieden te beschermen.
 • SP: Samen met de gemeente wil de partij woningcorporaties stimuleren om leegstaande woningen in krimpgebieden op te kopen, om het verlies aan ruimtelijke kwaliteit van dorpen in het platteland tegen te gaan.
 • SGP: Er is meer trek naar de stad, daarom moet er in sommige landelijke gebieden rekening worden gehouden met krimp van de bevolking en de bijbehorende afvlakking van de behoefte van woningen. Zij zien dat de woningvoorraad niet meer op die behoefte is afgestemd.

50 Plus, CDA, Christenunie, Denk, Onafhankelijke partij Drenthe, PVDA, PVV, Seniorenbelang Drenthe, Sterklokaal hebben geen standpunten omtrent dit thema

Verduurzaming van woningen 

Woningen moeten verduurzamen. Het vraagstuk dat speelt. Hoe kan dit worden gedaan? De partijen hebben de volgende inzichten betreft dit thema:

 • Christenunie: De partij wil zich inspannen om de woningen te moderniseren of te vervangen door nieuwe, om aan onze energie-en klimaatdoelen te voldoen. De provincie moet zich inspannen om aanpassingen betaalbaar te maken. Verder benoemt de Christenunie dat de nieuwbouw van woningen energieneutraal wordt en onafhankelijk van fossiele energie. Dit betekent dat ook nieuwbouw niet meer wordt aangesloten op aardgas. Bij de bestaande bouw wordt er ingezet op grootschalige energietransitie. Hiervoor worden er manieren ontwikkeld om dit betaalbaar te houden.
 • D66: Het actieplan Energieneutraal Wonen moet worden verlengd, zodat alle Drentse woningen uiterlijk in 2040 zijn voorzien in de eigen energiebehoefte.
 • DENK: Zonne-energie voor huurders moet zoveel mogelijk worden gestimuleerd en betaalbaar worden gemaakt. Dit kan door afspraken te maken met het rijk, gemeenten en woningcorporaties.
 • Groenlinks: Investeren in zonne-energie en geothermische energieopwekking.
 • PVDA: De inwoners van Drenthe moeten zonder financiële nachtmerries en slapeloze nachten kunnen wonen in een verduurzaamde woning. Er moet meer begeleiding en ondersteuning van bewoners op lokaal niveau komen.
 • Sterklokaal: Huizen moeten beter geïsoleerd worden en huishoudens zouden over kunnen op groen gas. Hierbij moet er ondersteuning zijn voor lokale opslag van energie.

CDA, Onafhankelijke partij Drenthe, Partij voor de Dieren, PVV, Seniorenbelang Drenthe, SP, SGP, VVD hebben geen standpunt in dit onderwerp.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen 

Een welbekend vraagstuk is die van de betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen. Er is sprake van een gespannen woningmarkt waarop veel gebeurt. De partijen hebben de volgende standpunten hierover in hun verkiezingsprogramma’s:

 • Christenunie: Het aandeel sociale huurwoningen in Drenthe is lager dan in de rest van Nederland. De partij ziet dat er de komende jaren een druk zal ontstaan op de woningmarkt. Dit komt door de lichte bevolkingsgroei en de groei van het aantal huishoudens. Samen met de gemeente en woningcorporaties gaat de provincie om tafel om de beschikbaarheid van sociale -en particuliere huurwoningen te waarborgen.
 • DENK: De voorraad van sociale huurwoningen neemt af door sloop en verkoop. Terwijl de vraag naar sociale huurwoningen stijgt en daarmee ook de wachttijden. DENK ziet dat het door de huidige keuzes van gemeenten en woningcorporaties niet lukt om het aandeel betaalbare woningen op peil te houden. De provincie zou een toezichthoudende rol moeten spelen en waar nodig optreden om dit te realiseren.
 • Forum voor democratie: Concrete doelen, prestaties en afrekenen op resultaten op het gebied van woningbouw.
 • Onafhankelijke partij Drenthe: Veel mensen zien als oplossing voor het woningtekort om naar een vakantiepark te gaan. Dit probleem moet met de bewoners en gemeente opgelost worden. Dit zou kunnen door kantoren en winkels te veranderen in een woonbestemming en het stimuleren van verschillende woonvormen.
 • PVdA: Betaalbaarheid van woningen is van het grootste belang, omdat de sociaaleconomische omstandigheden in grote delen van Drenthe dat noodzakelijk maken. Mensen moeten hierbij zolang mogelijk in hun eigen huis blijven, ook als dat noodzaakt om woningen aan te passen.
 • PVV: De partij wil voldoende sociale huurwoningen. Tot dan is permanente bewoning van recreatiewoningen toegestaan. Verder willen zij bij de toewijzing van woningen geen voorkeursbehandeling van statushouders.
 • SP: Er wordt gestimuleerd om leegstaande kantoren, winkels en scholen om te bouwen naar een nieuwe woonbestemming. Dat levert een bijdrage aan de groeiende behoefte van betaalbare woningen. Daarnaast is er een tekort aan goedkope woningen en dat heeft als gevolg veel permanente bewoning op vakantieparken. De provincie moet samen met de gemeente hier een oplossing naar zoeken.
 • SGP: Deze partij zet zich in op het tegenaan van scheefwonen. Samen met het rijk en de gemeente willen ze dit tegengaan. Zodat het voor starters minder lastig wordt om een huurwoning te vinden.
 • VVD: Door de overheid moet genoeg ruimte worden geboden om nieuwe woningen te bouwen. En om bestaande gebouwen te renoveren of te herbestemmen.

50Plus, D66. CDA, Seniorenbelang Drenthe, Sterklokaal hebben geen standpunten in hun verkiezingsprogramma staan over dit thema.

We wensen u veel succes met het uitbrengen van uw stem.

meer nieuws..

donderdag 18 juli 2019

Let op gewijzigde openingstijden

donderdag 18 juli 2019

Tweede kamer wil bescherming voor huurders in onzuinige woningen

Ziet u de gasrekening stijgen, maar weigert uw verhuurder om de woning te verduurzamen? De Tweede Kamer wil hier verandering...

maandag 24 juni 2019

Overlast van mijn buren. Wat nu?

Het is belangrijk om te wonen in een prettige buurt. Hierbij is het erg vervelend als u overlast ervaart van...

Mis niets van de Huurdersfederatie

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

captcha