https://www.huurdersfederatie.nl

Privacy

Opgesteld: 26 juni 2018
Gewijzigd per 18 oktober 2022  

De Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe houdt zich in alle gevallen alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van huurders die betrokken zijn bij de activiteiten van de Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe

Persoonsgegevens van leden worden door Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie doeleinden;
 • Dienstverlenende doeleinden;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Toestemming voor gegevens die van toepassing zijn voor het uitvoeren van administratieve, communicatie en dienstverlenende doeleinden.

Voor de bovengenoemde doelstellingen kan Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe de volgende persoonsgegevens van jouw vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;

Jouw persoonsgegevens worden door Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Niet langer bewaart dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist.

Verwerking van persoonsgegevens van huurders die gebruik maken van de diensten geleverd door de consulent van  de HF 

Persoonsgegevens van huurders die gebruik maken van de diensten van de diensten geleverd door de consulent van de HF worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Verlenen van diensten;
 • Belangen behartigen van huurders;

Voor de bovengenoemde doelstellingen kan Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe  de volgende persoonsgegevens van jouw vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;

Jouw persoonsgegevens worden door Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Niet langer bewaart dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees en deelnemers van achterbanraadplegingen.

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees en deelnemers van achterbanraadplegingen worden door de Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen;
 • Uitnodigen van deelnemers voor achterbanraadplegingen en huurdersbijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het inschrijvingsformulier voor nieuwsbrief en aanmeldformulier voor achterbanraadplegingen op de website.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer.

Jouw persoonsgegevens worden door de Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende periode dat men aangemeld is voor de nieuwsbrief. Voor achterbanraadplegingen geldt dat huurders maximaal 4x per jaar worden benaderd.

Verwerking persoonsgegevens van huurders die deelnemen aan een huurderspanel

Persoonsgegevens van huurders die deelnemen aan een huurderspanel worden door de Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe verwerkt ten behoeve van de volgende

doelstellingen:

 • Informatieverstrekking in de vorm van uitnodigingen voor het invullen van vragenlijsten en deelname aan bijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Toestemming voor deelname aan achterbanraadpleging en/of huurdersbijeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe de volgende persoonsgegevens van uw vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;

Jouw persoonsgegevens worden door Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen en voor de periode:

 • Gedurende periode dat de deelnemer aangeeft mee te willen doen aan het huurderspanel.

Verwerking van persoonsgegevens van zakelijke relaties

Persoonsgegevens van zakelijke relaties worden door de Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of koppeling via LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe de volgende persoonsgegevens van jouw vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Jouw persoonsgegevens worden door Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen en voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men wordt gezien als zakelijke relatie

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers en bestuursleden

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling kan Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Jouw gegevens worden door Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende dienstverband van de medewerker,  daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven geschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de financiële administratie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jongeren onder de 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe van jouw gegevens gebruik kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig ons maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken dit kan door contact met ons op te nemen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Contactgegevens

Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe
Adres: Dingspellaan 173, 7824 GH Emmen
E-mailadres: info@huurdersfederatie.nl
Telefoonnummer: 0591-62 22 26

Hulp en advies nodig?

Onze consulent Cor Pijnaker helpt je verder als je er niet uitkomt met Lefier. Bel naar 0591 – 62 22 26 of vul vrijblijvend ons contactformulier in.

×